För alls trevnad finns ordningsregler som ska följas vid nyttjande av felleshuset och den gemensamma marken. Reglerna gäller oavsett om du hyr lokalerna eller om du vistats i dem som medlem.

 • Felleshuset får användas för lugnare tillställningar. All användning av samlingslokalen och gemensamhetsytan efter kl. 22:00 måste godkännas av styrelsen.
 • Du som medlem eller hyrestagare ansvarar för lokalerna och dina gäster.
 • Som medlem eller hyrestagare ansvarar du för att lokalen återlämnas i gott och städat skick, checklistor finns nedan.
 • Rökning i felleshuset, i direktanslutning till entréerna eller vid lekplatsen är förbjudet. Om någon går ut och röker får inga fimpar slängas på marken utan dessa ska tas om hand.
 • Egen musikanläggning får inte användas i felleshuset. Samlingslokalen är utrustad med Bluetooth-högtalare.
 • Om lokalen inte återställs efter nyttjande kommer du debiteras kostnad motsvarande kostnad för iordningsställande. Städutrustning finns i felleshuset.
 • Samtliga skador som uppstår i lokalen under hyresperioden eller som du som medlem, eller dina gäster, orsakar kommer att debiteras motsvarande kostnad för återställning. Eventuell åverkan ska snarast meddelas samfällighetens styrelse.
 • Om samlingslokalen och gemensamhetsytan är bokad av medlem får den under inga omständigheter lånas ut till utomstående personer så som släktingar eller vänner utan att personen som bokat själv närvarar.
 • Vid bokningar som pågår senare än kl. 22:00 så ska gästerna hålla sig i samlingslokalen med dörrarna stängda, detta för att minimera störning på närboende. Vid särskilda tillfällen kan styrelsen medge undantag.
 • Djur får i undantagsfall och under uppsikt vistas i växthusdelen i felleshuset men inte i samlingslokalen eller övernattningsrummen.
 • Marschaller får ej användas, varken utomhus eller inomhus, pga. brandrisken.

 • Vi ombeder alla hundägare att inte rasta sina hundar vid lek- eller uteplatsen.
 • Marken i kvarteret Integralen ägs av Samfällighetsföreningen Integralen. Det råder parkeringsförbud på kvarterets mark. Servicebilar, och boende som behöver lasta in eller ur saker, får stanna till tillfälligt i kvarteret så länge de inte blockerar framkomligheten för räddningstjänsten. Vid frågor kontakta styrelsen.

Tänk på att brott mot ordningsreglerna kan innebära indragen access till felleshuset.

Checklistor:

Städvecka checklista

Städning övernattningsrum

Städning samlingslokal