Årsstämma måndag 28/3

Välkomna till årets stämma för Samfällighetsföreningen Integralen som hålls digitalt måndagen 28 mars kl. 18:00. Kallelsen och underlagen samt länken till mötet skickades ut till alla fastighetsrepresentanterna den 6 mars.

Alla som vill är välkomna, de som ej får kallelsen automatiskt men gärna vill ta del av underlagen innan mötet kan maila till info@kvarteretintegralen.se.

Länk till mötet via Google Meet: https://meet.google.com/swv-qwgg-rxj

Dagordning:

§ 1. Val av ordförande för stämman

§ 2. Val av sekreterare för stämman

§ 3. Val av två justerare tillika rösträknare

§ 4. Styrelsens och revisorernas berättelser

§ 5. Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

§ 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

§ 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

§ 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§ 10. Val av revisor och revisor suppleant

§ 11. Fråga om val av valberedning

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt

Ett utskrivet exemplar av årsstämmoprotokollet kommer att finnas i felleshuset Integralen efter mötet. Protokollet skickas även ut alla som var kallade till mötet.